Mỳ chũ

30.000/đĩa

Mỳ trứng

30.000/đĩa

Miến rong biển

30.000/đĩa

Bún

30.000/đĩa

Mỳ tôm

5.000/gói