I. Nấm quý ( Nấm tự nhiên)

Nấm Bụng dê

239.000/đĩa

 
Nấm Kê tùng

239.000/đĩa

 
Nấm Tùng nhung

 239.000/đĩa

Nấm Vuốt hổ đen

219.000/đĩa

 
Nấm Gan bò vàng

 139.000/đĩa

Nấm Gan bò mỹ vị

99.000/đĩa

  
Nấm Hoàng lộc sơn

99.000/đĩa

  
Nấm Gan bò sữa đỏ

99.000/đĩa

 

II. Nấm tươi

Nấm Trâm trắng

59.000/đĩa

 
Nấm Trâm vàng

59.000/đĩa

 
Nấm Thủy tiên trắng/nâu

(Linh chi trắng/nâu)

69.000/đĩa

 
Nấm Hải sản

69.000/đĩa

 
Nấm Bào ngư

(Nấm sò)

59.000/đĩa

 
Nấm Bụng lợn

69.000/đĩa

 
Nấm Rơm

69.000/đĩa

 
Nấm Hương

59.000/đĩa

 
Nấm Mỡ gà

59.000/đĩa

 
Nấm Tiên

(Nấm Đùi gà)

59.000/đĩa

 
Nấm Tuyết

59.000/đĩa